Domácí řád

Domácí řád informuje o poskytované sociální službě Domova pro seniory Květinka (dále DPS). Definuje vnitřní pravidla, práva a povinnosti zainteresovaných osob tak, aby vedla k zajištění podmínek pro řádný a kvalitní výkon sociální služby.
Je souborem pravidel závazných pro klienty sociální služby poskytované DPS.
Pravidla Domácího řádu zachovávají práva, osobní cíle, zájmy, důstojnost a bezpečnost klientů DPS.
I.
POSLÁNÍ, CÍLE A ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
DPS je určen pro klienty, kteří dosáhli důchodového věku a potřebují péči druhé osoby. Posláním DPS je poskytovat kvalitní sociální službu s respektem a úctou k člověku a vytvořit klientům důstojné prostředí. Služby poskytované v DPS vycházejí z individuálně určených potřeb klientů. Podrobněji je zpracováno ve Standardech kvality sociální služby DPS.
Cílem všech zaměstnanců je vytvářet pro klienty takové prostředí, které se co nejvíce blíží domácím podmínkám. Všichni zaměstnanci a ostatní pracovníci DPS jsou povinni dodržovat při poskytování služeb zásady Etického kodexu DPS.
DPS poskytuje služby na základě Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče (dále Smlouva) svým klientům v tomto rozsahu:
1.  poskytnutí ubytování,
2.  poskytnutí stravy,
3.  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
5.  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
6. sociálně terapeutické činnosti
7.  aktivizační činnosti
8.  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Pro vytváření a zachování příjemné atmosféry v DPS je zapotřebí, aby všichni klienti, včetně návštěv, dodržovali zásady ohleduplnosti, vzájemné pomoci, úcty a tolerance. Opilství, hádky, hrubé a neslušné chování a podobné projevy budou považovány za hrubé porušení základních zásad občanského soužití a za hrubé porušení uzavřené Smlouvy.
II.
ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTŮ
Práva:
 -     uzavřít s DPS Smlouvu v rozsahu vlastních potřeb a možností DPS, navrhnout změnu Smlouvy, resp. rozsahu využívání uvedených služeb kdykoliv v průběhu pobytu;
-      podílet se na plánování poskytovaných služeb své osoby, uplatňovat připomínky k takto poskytované službě;
-      prostřednictvím svého klíčového pracovníka, či pracovníka v přímé péči, si individuálně zvolit svůj denní režim, frekvenci hygienických úkonů (úkony nad rámec se hradí dle platného ceníku fakultativních služeb), odběr stravy, trávení volného času, atd.;
-      podat stížnost na kvalitu poskytovaných služeb;
-      každý nový klient má právo na adaptační proces;
-      má právo na svého všeobecného praktického lékaře;
-       písemně si zažádat o změnu pokoje.
Povinnosti:
-      dodržovat ustanovení Domácího řádu (dále jen DŘ);
-      pokud klient vědomě nebo pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek způsobí škodu na majetku DPS nebo osob, je povinen uhradit částku, která způsobené škodě odpovídá;
-      respektovat soukromí a lidskou důstojnost ostatních obyvatel DPS;
-      zachovávat lidský respekt a důstojnost vůči zaměstnancům DPS;
-      dodržovat základy bezpečnosti — více viz čl. č. 6 tohoto řádu;
-     nahlašovat pobyt mimo DPS.
III.
UBYTOVÁNÍ A DOBA NOČNÍHO KLIDU
DPS disponuje pouze dvoulůžkovými pokoji s umyvadlem. Pokoje jsou vybaveny nábytkem a lůžkovinami.
Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, odvoz kontaminovaného materiálu, odběr elektrického proudu, úklid, praní a žehlení. Při využívání služeb prádelny DPS musí být prádlo klienta řádně označeno (číslo klienta)z důvodu snadnější manipulace. Klientovi může na vlastní žádost prát prádlo i rodina.
DPS je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné a důstojné ubytování a užívání. Klient je povinen řádně užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a k užívání, nesmí zde bez souhlasu DPS provádět žádné změny a stavební úpravy.
DPS si vyhrazuje právo po předchozím projednání s klientem přestěhovat klienta na jiný pokoj v rámci zařízení, a to pouze z těchto důvodů:
1. zdravotní stav klienta se trvale zhoršil natolik, že mu nelze v prostorách jeho pokoje poskytnout péči v takové míře a rozsahu, jakou klient potřebuje;
2.   z organizačních důvodů.
Klienti jsou v rámci svých zdravotních možností povinni udržovat na pokoji i ve všech prostorách DPS pořádek a čistotu, odpadky vyhazovat zásadně do odpadkových košů. Za prokázané vyhazování odpadků z oken, znečišťování okolí DPS a zahrady nebo vhazování odpadu či inkontinentních pomůcek do toalet a umyvadel, bude konkrétním osobám účtována částka za úklid znečištěné plochy. V případě způsobené škody bude vyúčtována náhrada škody.
Doba nočního klidu je stanovená od 22,00 hod. do 06,00 hod. V případě, že svou činností neruší ostatní spolubydlící, mohou klienti i v době nočního klidu poslouchat rozhlas nebo televizi. Pokud klient špatně slyší, je nutné pro poslech rádia či televize používat sluchátka.
IV.
STRAVOVÁNÍ
DPS zajišťuje klientům celodenní stravování formou snídaně, oběda, svačiny a večeře.
Strava je svým složením, množstvím a úpravou přizpůsobena věku a zdravotnímu stavu klientů dle předem zveřejněného jídelního lístku DPS , který je vyvěšen na nástěnkách v obou patrech DPS.
O dietním stravování rozhoduje u jednotlivých klientů lékař. Klientům, kteří nepřijímají běžnou stravu, poskytuje DPS alternativní výživu pomocí nutričních přípravků.
Schvalování jídelního lístku je v kompetenci ředitelky DPS.
Jídla se klientům podávají v jídelně. V případě nemoci a snížené pohyblivosti klientů je strava podávána přímo na pokoji. Odnášet z jídelen na pokoj nádobí DPS není dovoleno. Na pitný režim u klientů, kteří potřebují pomoc, dohlíží personál přímé péče. Denně je klientům k dispozici na požádání několik nápojů. K ukládání potravin mohou klienti využívat společných ledniček. Vlastní potraviny je nutno si řádně označit a hlídat dobu spotřeby.
Doba podávání jídel se může na základě odůvodněné žádosti klienta změnit dle jeho individuální potřeby.
 
Jídelna
Snídaně
8:00 — 8:30
Oběd
11:30 —12:30
Svačina
15:00 - 15:30
Večeře
17:30 — 18:30
Finanční hodnota podávané stravy se řídí výší stravovací jednotky, viz Ceník služeb.
V.
ROZSAH POSKYTOVANÉ PÉČE
V rámci komplexnosti poskytované služby a pocitu bezpečí poskytuje DPS klientům přímou obslužnou péči a ošetřovatelskou péči, odpovídající potřebné míře pomoci při zvládání základních úkonů péče o vlastní osobu a jejich zdravotnímu stavu. Přímá péče je poskytována nepřetržitě 24 hodin. V zájmu klienta, je dodržovat pokyny personálu přímé péče.
Klienti i nadále využívají péče svého praktického lékaře, u kterého byli registrovaní před přijetím do DPS.V případě doplatku na předepsané léky a zdravotnické pomůcky, se tento doplatek hradí prostřednictvím klientovo depozitního účtu.
Zdravotní péče je zajištěna zdravotními sestrami a v případě potřeby, zajišťují přivolání rychlé záchranné služby.
Vlastní úraz nebo úraz jiné osoby, ohlásí klient ihned zdravotní sestře konající službu nebo jinému zaměstnanci DPS.
U klienta s podezřením na onemocnění infekční chorobou, bude postupováno dle rozhodnutí hygienické služby.
Jestliže klient potřebuje vyšetření u odborného lékaře, je v první řadě povinností rodiny nebo blízkých, klienta k lékaři dovést a doprovodit. Pokud rodina nebo blízcí dopravu s doprovodem nemohou zajistit, klient má možnost domluvit si doprovod pracovníka přímé péče DPS dle platného ceníku fakultativních služeb.
V případě hospitalizace klienta v nemocnici:
1.   DPS prostřednictvím službu konající zdravotní sestry informuje rodinu klienta,
2.   na žádost rodiny, je umožněn vstup rodině do pokoje klienta k vyzvednutí nezbytných věcí osobní potřeby, kdy pracovník přímé péče provede zápis do Knihy hlášení s podpisem rodiny a s uvedením seznamu věcí, které rodina klientovi odveze;
3.   v případě, že klient nemá rodinu, tuto službu zajistí pověřená osoba na základě požadavku klienta, kdy pracovník přímé péče provede zápis do Knihy hlášení s podpisem pověřené osoby a s uvedením seznamu věcí, které jsou klientovi odvezeny.
VI.
DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD HYGIENY, ESTETIKY A BEZPEČNOSTI
Ve všech vnitřních prostorách DPS platí podle zásad pracovní bezpečnosti zákaz kouření.
Při požáru nebo jiné vážné havarijní situaci v DPS, se klient řídí pokyny zaměstnanců v souladu s vnitřními předpisy BOZP a PO, které jsou vyvěšeny na chodbách v DPS na viditelných místech.
S ohledem na soužití většího počtu klientů v DPS, a tedy i snadné rozšíření infekce, je třeba dbát na dodržování zásad osobní hygieny i prostředí. Z tohoto důvodu je nutno dodržovat následující pokyny:
1.   Na pokojích klientů nelze volně skladovat nebezpečné chemikálie, rychle se kazící potraviny, věci hygienicky závadné, zejména znečištěné deky a polštáře. Z těchto důvodů je nutné, aby klienti umožňovali vstup pracovníků přímé péče do svých pokojů a respektovali jejich doporučení.
2.   Osobní hygienu si v rámci možností zajišťuje klient sám pod dohledem pracovníků v přímé péči. V případě, že to jeho zdravotní stav nedovoluje, zajišťuje jeho osobní hygienu personál přímé péče. Koupání klientů probíhá 2-3x týdně, dle časového rozvrhu a dle individuální potřeby. Personál dbá na zajištění soukromí při hygieně (nekoupe klienta v přítomnosti dalších osob, koupe za zavřenými dveřmi, nenechá klienta dlouho bez oděvu, dbá na intimitu klienta).
3.   Klient, který sám používá inkontinentní pomůcky, dbá o jejich pravidelnou výměnu. V případě, že si klient z hlediska svého zdravotního stavu nemůže sám inkontinentní pomůcky vyměnit, je toto v kompetenci pracovníků přímé péče.
4.   Na pokojích je udržován pořádek dle možností s přihlédnutím k zdravotnímu stavu klienta. Pokoj je pravidelně denně uklízen zaměstnancem DPS. Každodenní úklid povrchů zabezpečuje personál přímé péče dle týdenního harmonogramu. Do zásuvek, nočních stolků a skříní klientů nesmí personál nahlížet bez jejich souhlasu a přítomnosti.
VII.
ÚSCHOVA CENNÝCH VĚCÍ A FINANČNÍ HOTOVOSTI
Klienti mají možnost předat do úschovy DPS cenné věci, vkladní knížky a peněžní hotovost. Cenné věci a vkladní knížky, převezme od klienta do úschovy hospodářka DPS během své pracovní doby. Řádně označené, je uloží do trezoru věcných depozit ve své kanceláři a vystaví klientovi potvrzení o převzetí.
Peněžní hotovost, hospodářka DPS uloží na depozitní účet klienta a vystaví klientovi potvrzení. Depozitní účet klienta, je vždy bezplatně veden na jméno klienta a manipulovat s ním může pouze klient sám nebo jím pověřená osoba na základě ověřené plné moci. Totéž platí také o podávání informací o stavu depozitního účtu, včetně výpisu.
Finanční částky, uložené na svém depozitním účtu, si může klient vybírat sám podle vlastní potřeby. Klient, který se nemůže osobně dostavit do pokladny, učiní tak zprostředkovaně prostřednictvím pracovníka přímé péče. Toto pravidlo se vztahuje i na manipulaci s věcnými depozity. Pokud požaduje klient přinést peníze na pokoj, je tato skutečnost řešena z časového hlediska vždy individuálně, po dohodě s hospodářkou DPS.
Za cenné věci, vkladní knížky a peněžní hotovost, které klient nepředá do úschovy DPS, není DPS  odpovědný.  Domov pro seniory Květinka s.r.o. také nenese odpovědnost za osobní věci klienta. Osobní věci se mohou časem obnosit a mohou se poničit. Praní prádla zajišťuje externí prádelna, tudíž za ně neneseme odpovědnost.
 Klienti mají možnost nechávat si své osobní věci vyprat mimo naše zařízení.
Zaměstnanci DPS, kromě hospodářky, mají zakázáno jakkoliv manipulovat s finančními prostředky a cennostmi klienta. Výjimkou může být náhlý odvoz klienta do nemocnice — viz příslušné pracovní postupy pracovníků přímé péče.
VIII.
AKTIVITY
Aktivity poskytované DPS slouží, jako prevence proti ztrátě soběstačnosti, pojí se s naplněním volného času a posilují psychickou a fyzickou kondici klientů. Aktivizaci klientů se věnují klíčoví pracovníci ve spolupráci s ostatními pracovníky přímé péče. DPS nabízí:
-          trénování paměti;
-            individuální aktivity u lůžka klienta;
-           odpolední pohodové posezení u kávy a čaje se zpěvem za doprovodu hudby;
-           reprodukovaný poslech hudby;
-           reminiscenční terapie
-           ergoterapie
-           muzikoterapie
-           arteterapie
-          kulturní odpoledne (hudba, zpěv, tanec);
-          promítání filmů;
-          zooterapie
-          sportovní soutěže (hod na cíl, petanque, kuželky, atd.);
-          odpolední vycházky do okolí nebo na zahradu DPS;
-         možnost sledování TV v jídelně DPS.
Klienti jsou osobně zváni na všechny aktivity a pořádané akce.
IX.
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY A JEJICH CENÍK
Fakultativní služby jsou služby pro klienty poskytované nad rámec základních služeb v DPS. Jejich výčet je podrobně uveden v Seznamu poskytovaných služeb jako příloha Smlouvy. Poskytování těchto služeb si klient dojednává individuálně prostřednictvím svého klíčového pracovníka, pracovníků přímé péče, či prostřednictvím sociálního pracovníka. Tyto služby si klienti hradí z depozitního účtu nebo hotově v pokladně DPS.
X.
POBYT MIMO DPS
DPS je zařízením, které neomezuje volný pohyb klientů, jak v jeho areálu, tak i mimo něj, dle vlastního uvážení klienta.
Pokud klient opouští DPS, je nutné z provozních důvodů a zajištění bezpečnosti klienta, odchod oznámit na sesterně DPS. Pokud se klient vrací do DPS po 22,00 hod., kdy je DPS z bezpečnostních důvodů uzamčen, zazvoní na službu konajícího pracovníka, který jej vpustí dovnitř. Klient dbá na dobré jméno DPS i mimo jeho prostory.
Pokud je klient bez snížené úhrady za ubytování a stravu jeden či více dnů mimo DPS a má odhlášenou stravu, strava se mu neúčtuje.
Klient má možnost odhlásit celodenní stravování u hospodářky nejpozději 2 dny předem.               
                      XI.
                               VÝŠE ÚHRAD A ZPŮSOB JEJICH PLACENÍ
Klient je povinen zaplatit úhradu za ubytování a úhradu za stravování ve výši uvedené ve Smlouvě, popř. v Dodatku ke smlouvě, který je její nedílnou součástí. Do ceny za ubytování je zahrnuto také topení, teplá a studená voda, odběr elektrického proudu, odvoz kontaminovaného materiálu, úklid a praní. Klient může dle vlastního uvážení využít jednoho z dále uvedených způsobů placení úhrad:
1.  souhlasem s úhradou z důchodu zaslaného klientovi ČSSZ hromadným výplatním seznamem do DPS;
2.  trvalým příkazem o převodu z bankovního účtu klienta (nebo rodinného příslušníka) na účet DPS u České spořitelny a. s., č. účtu 809885309/0800, variabilní symbol rodné číslo klienta bez lomítka;
3.  hotovostní platbou v pokladně DPS , nejpozději k 15. dni v měsíci.
V případě ukončení pobytu v DPS je klient povinen uhradit veškeré nedoplatky za ubytování, stravování, popřípadě způsobené škody. V případě, že klient zemře, se tyto závazky předávají do pozůstalostního řízení.
Úhrada za ubytování se při nepřítomnosti klienta v DPS nevrací.
DPS může jednostranně zvýšit cenu za ubytování a stravu, a to v závislosti na navýšení přímých a nepřímých provozních výdajů spojených s ubytováním a stravováním, maximálně však o 15 % za rok. Stanovená cena musí být v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do ceny za pobyt a stravování se nezahrnuje přiznaný příspěvek na péči.
XIII.
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
Klient odpovídá za škodu, kterou způsobil na majetku DPS (poškození budov, zařízení, atd.) nebo jiné organizace, jejíž majetek využívá (např. invalidní vozík, kompenzační pomůcky, atd.), na majetku nebo zdraví spoluuživatelů, zaměstnanců DPS a jiných osob. Způsobí-li škodu více klientů, odpovídají za ni podle míry zavinění. Ztrátu nebo poškození majetku DPS je klient povinen ihned nahlásit službu konajícímu zaměstnanci DPS a také je povinen upozornit na škodu, která vznikla nebo by mohla vzniknout DPS, jeho zaměstnancům, jeho klientům nebo jiným osobám. Pověření zaměstnanci DPS mají právo kontrolovat stav majetku DPS, který dostal klient do užívání a klient má povinnost tuto kontrolu pracovníkům umožnit.
DPS je za škody vzniklé při poskytování sociálních služeb pojištěn a za škodu odpovídá ten, kdo ji způsobil.
XIII.
STÍŽNOSTI
K podání stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služeb, na kteréhokoliv zaměstnance DPS, či na organizaci je oprávněn kdokoli, nejen klient, ale v jeho zájmu jakýkoli rodinný příslušník, aniž by tím byl klient ohrožen. S možností podat stížnost je klient seznámen nejpozději při nástupu do DPS. Klientovi je ukázána schránka stížností, které může využívat.
Stížnost je možno podat ústně — zaměstnanci DPS, telefonicky, písemně — poštou, do označené schránky v DPS (je vedle sesterny), elektronicky (e-mailová adresa: dps.kvetinka@seznam.cz).
Lhůta pro prošetření stížností je 30 dnů, v komplikovaných a složitých případech může ředitelka DPS tuto lhůtu prodloužit na 60 dnů, o případném prodloužení lhůty bude stěžovatel písemně informován.
Zaměstnanci DPS při řešení stížností dodržují soukromí a diskrétnost.
 
Veškeré další informace, poskytne zařízí osobně, telefonicky, elektronicky nebo písemně.