Domácí řád

 

I.

ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTŮ

 

Práva:

 -     uzavřít s DPS Smlouvu v rozsahu vlastních potřeb a možností DPS, navrhnout změnu Smlouvy, resp. rozsahu využívání uvedených služeb kdykoliv v průběhu pobytu;

-      podílet se na plánování poskytovaných služeb své osoby, uplatňovat připomínky k takto poskytované službě;

-      prostřednictvím svého klíčového pracovníka, či pracovníka v přímé péči, si individuálně zvolit svůj denní režim, frekvenci hygienických úkonů, odběr stravy, trávení volného času, atd.;

-      podat stížnost na kvalitu poskytovaných služeb;

-      každý nový klient má právo na adaptační proces;

-      má právo na svého všeobecného praktického lékaře;

-       zažádat si o změnu pokoje

 

Povinnosti:

-      dodržovat ustanovení Domácího řádu (dále jen DŘ);

-      pokud klient vědomě nebo pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek (v DPS je zákaz konzumace alkoholu a jiných návykových látek způsobí škodu na majetku DPS nebo osob, je povinen uhradit částku, která způsobené škodě odpovídá;

-      respektovat soukromí a lidskou důstojnost ostatních obyvatel DPS;

-      zachovávat lidský respekt a důstojnost vůči zaměstnancům DPS;

-      dodržovat základy bezpečnosti,

-     nahlašovat pobyt mimo DPS.

II.

UBYTOVÁNÍ A DOBA NOČNÍHO KLIDU

DPS disponuje pouze dvoulůžkovými pokoji s umyvadlem. Pokoje jsou vybaveny nábytkem a lůžkovinami.

Ubytování zahrnuje také dodávku tepla, teplou a studenou vodu, odvoz odpadu a kontaminovaného materiálu, možnost odběru elektrického proudu, zajištění úklidu, praní a žehlení. Při využívání služeb prádelny DPS musí být prádlo klienta řádně označeno (číslo klienta)z důvodu snadnější manipulace. Klientovi může na vlastní žádost prát prádlo i rodina.

DPS je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné a důstojné ubytování a užívání. Klient je povinen řádně užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a k užívání, nesmí zde bez souhlasu DPS provádět žádné změny a stavební úpravy.

Doba nočního klidu je stanovená od 22,00 hod. do 06,00 hod. V případě, že svou činností neruší ostatní spolubydlící, mohou klienti i v době nočního klidu poslouchat rozhlas nebo televizi. Pokud klient špatně slyší, je nutné pro poslech rádia či televize používat sluchátka.

III.

STRAVOVÁNÍ

DPS zajišťuje klientům celodenní stravování formou snídaně, oběda a večeře.

Strava je svým složením, množstvím a úpravou přizpůsobena věku a zdravotnímu stavu klientů dle předem zveřejněného jídelního lístku DPS , který je vyvěšen na nástěnkách v obou patrech DPS.

Schvalování jídelního lístku je v kompetenci ředitelky DPS.

Jídla se klientům podávají v jídelně, klient si může vybrat, kde chce v jídelně sedět. Pokud nechce, na jídelnu nemusí, může se stravovat na pokoji.  Na pitný režim u klientů, dohlíží personál přímé péče. Denně je klientům k dispozici na požádání několik nápojů. K ukládání potravin mohou klienti využívat společných ledniček. Vlastní potraviny je nutno si řádně označit a hlídat dobu spotřeby. (Viz. Metodika pro stravování klientů).

 

Doba podávání jídel se může na základě žádosti klienta změnit dle jeho individuální potřeby.

 

 

Jídelna

Snídaně

8:00 — 8:30

Oběd

11:30 —12:30

Večeře

17:30 — 18:30

 

IV.

ROZSAH POSKYTOVANÉ PÉČE

V rámci komplexnosti poskytované služby a pocitu bezpečí poskytuje DPS klientům přímou obslužnou péči a ošetřovatelskou péči, odpovídající potřebné míře pomoci při zvládání základních úkonů péče o vlastní osobu a jejich zdravotnímu stavu. Přímá péče je poskytována nepřetržitě 24 hodin. V zájmu klienta, je dodržovat pokyny personálu přímé péče.

Klienti i nadále využívají péče svého praktického lékaře, u kterého byli registrovaní před přijetím do DPS.V případě doplatku na předepsané léky a zdravotnické pomůcky, se tento doplatek hradí prostřednictvím klientova depozitního účtu.

Základní zdravotní péče je zajištěna zdravotními sestrami a v případě potřeby, zajišťují přivolání rychlé záchranné služby.

Vlastní úraz nebo úraz jiné osoby, ohlásí klient ihned zdravotní sestře konající službu nebo jinému zaměstnanci DPS.

U klienta s podezřením na onemocnění infekční chorobou, bude postupováno dle rozhodnutí hygienické služby.

V případě hospitalizace klienta v nemocnici:

1.   DPS prostřednictvím personálu informuje rodinu klienta,

2.   na žádost rodiny, je umožněn vstup rodině do pokoje klienta k vyzvednutí nezbytných věcí osobní potřeby, kdy pracovník přímé péče provede zápis do Knihy hlášení s podpisem rodiny a s uvedením seznamu věcí, které rodina klientovi odveze;

3.   v případě, že klient nemá rodinu, tuto službu zajistí pověřená osoba na základě požadavku klienta, kdy pracovník přímé péče provede zápis do Knihy hlášení s podpisem pověřené osoby a s uvedením seznamu věcí, které jsou klientovi odvezeny.

V.
DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD HYGIENY, ESTETIKY A BEZPEČNOSTI

Ve všech vnitřních prostorách DPS platí podle zásad pracovní bezpečnosti zákaz kouření.

Při požáru nebo jiné vážné havarijní situaci v DPS, se klient řídí pokyny zaměstnanců v souladu s vnitřními předpisy BOZP a PO, které jsou vyvěšeny na chodbách v DPS na viditelných místech.

S ohledem na soužití většího počtu klientů v DPS, a tedy i snadné rozšíření infekce, je třeba dbát na dodržování zásad osobní hygieny i prostředí. Z tohoto důvodu je nutno dodržovat následující pokyny:

 

1.   Na pokojích klientů nelze volně skladovat nebezpečné chemikálie, rychle se kazící potraviny, věci hygienicky závadné, zejména znečištěné deky a polštáře. Z těchto důvodů je nutné, aby klienti umožňovali vstup pracovníků přímé péče do svých pokojů a respektovali jejich doporučení.

2.   Osobní hygienu si v rámci možností zajišťuje klient sám pod dohledem pracovníků v přímé péči. V případě, že to jeho zdravotní stav nedovoluje, zajišťuje jeho osobní hygienu personál přímé péče. Koupání klientů probíhá 2-3x týdně, dle časového rozvrhu a dle individuální potřeby. Personál dbá na zajištění soukromí při hygieně (nekoupe klienta v přítomnosti dalších osob, koupe za zavřenými dveřmi, nenechá klienta dlouho bez oděvu, dbá na intimitu klienta).

3.   Klient, který sám používá inkontinentní pomůcky, dbá o jejich pravidelnou výměnu. V případě, že si klient z hlediska svého zdravotního stavu nemůže sám inkontinentní pomůcky vyměnit, je toto v kompetenci pracovníků přímé péče.

4.   Na pokojích je udržován pořádek dle možností s přihlédnutím k zdravotnímu stavu klienta. Pokoj je pravidelně denně uklízen zaměstnancem DPS. Každodenní úklid povrchů zabezpečuje personál přímé péče dle týdenního harmonogramu. Do zásuvek, nočních stolků a skříní klientů nesmí personál nahlížet bez jejich souhlasu a přítomnosti.

VI.

ÚSCHOVA CENNÝCH VĚCÍ A FINANČNÍ HOTOVOSTI

Klienti mají možnost předat do úschovy DPS cenné věci, vkladní knížky a peněžní hotovost. Cenné věci a vkladní knížky, převezme od klienta do úschovy hospodářka DPS během své pracovní doby. Řádně označené, je uloží do trezoru věcných depozit ve své kanceláři a vystaví klientovi potvrzení o převzetí.

Peněžní hotovost, hospodářka DPS uloží na depozitní účet klienta a vystaví klientovi potvrzení. Depozitní účet klienta, je vždy bezplatně veden na jméno klienta a manipulovat s ním může pouze klient sám nebo jím pověřená osoba na základě ověřené plné moci. Totéž platí také o podávání informací o stavu depozitního účtu, včetně výpisu.

Finanční částky, uložené na svém depozitním účtu, si může klient vybírat sám podle vlastní potřeby.

Za cenné věci, vkladní knížky a peněžní hotovost, které klient nepředá do úschovy DPS, není DPS  odpovědný.  Domov pro seniory Květinka s.r.o. také nenese odpovědnost za osobní věci klienta. Osobní věci se mohou časem obnosit a mohou se poničit. Praní prádla zajišťuje externí prádelna, tudíž za ně neneseme odpovědnost.

 Klienti mají možnost nechávat si své osobní věci vyprat mimo naše zařízení.

Zaměstnanci DPS, kromě hospodářky, mají zakázáno jakkoliv manipulovat s finančními prostředky a cennostmi klienta. Výjimkou může být náhlý odvoz klienta do nemocnice. (Metodika pro nakládání s finančními prostředky a cennostmi klienta po náhlém odvozu do nemocnice).

 

 

VII.

POBYT MIMO DPS

DPS je zařízením, které neomezuje volný pohyb klientů, jak v jeho areálu, tak i mimo něj, dle vlastního uvážení klienta.

Pokud klient opouští DPS, je nutné z provozních důvodů a zajištění bezpečnosti klienta, odchod oznámit na služební místnosti DPS. Pokud se klient vrací do DPS po 22,00 hod., kdy je DPS z bezpečnostních důvodů uzamčen, zazvoní na službu konajícího pracovníka, který jej vpustí dovnitř. Klient dbá na dobré jméno DPS i mimo jeho prostory.

Pokud je klient jeden či více dnů mimo DPS a má odhlášenou stravu, strava se mu neúčtuje.

Klient má možnost odhlásit celodenní stravování u hospodářky nejpozději 2 dny předem.                 

                      VII.

                               VÝŠE ÚHRAD A ZPŮSOB JEJICH PLACENÍ

 

 1. klient je povinen zaplatit za pobytové služby částku dle platného stanovení úhrad za pobytové služby, dle Vyhlášky 505/2006 §15 odst. 2., ve znění vyhlášky č.34/2022 Sb..

 

 1. úhrada za pobyt v domově pro seniory zahrnuje náklady:

za celodenní stravu ve výši 205,- Kč/den

za ubytování a provozní náklady ve výši 250,- Kč/den

 

 1. přeplatky na úhradách za stravu, v době nepřítomnosti klienta (pobyt ve zdravotnickém zařízení, návštěva u rodiny atd.), je poskytovatel povinen vyúčtovat do 10-tého pracovního dne měsíce následujícího

 

 1. poskytovatel, je povinen předložit vyúčtování úhrady za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 10-tého kalendářního dne měsíci následujícím.

 

 1. klient se zavazuje a je povinen platit úhrady za pobyt a stravu zpětně, a to do 15-tého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k plnění ze strany poskytovatele, a to v hotovosti v pokladně poskytovatele, event. bezhotovostním převodem na účet poskytovatele č.ú. 809885309/0800 v.s.

 

 1. Úhrada musí být připsána na účet nejpozději do 15-tého příslušného měsíce.

 

 1. poskytovatel se zavazuje, že do 8 dnů od nástupu do domova nahlásí na příslušný Úřad práce na základě § 18 Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách změnu bankovního spojení pro zasílání příspěvku na péči.

 

           

 

 

Výše úhrady a způsob platby, pokud má klient sníženou úhradu

 

 1.           za pobytové služby poskytované v domově pro seniory Květinka s.r.o., hradí klient úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu, dle Vyhlášky

č. 505/2006 Sb. §15, odst.2 a Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 73, odst. 3.

 

 1. na úhradu ubytování a stravy……………………………,- Kč měsíčně (důchod – 15%)

      na zabezpečení dalších finančních potřeb klienta vč. kapesného ……………….,- Kč

 

 1. klient má povinnost neprodleně oznamovat poskytovateli soc. služby změny v příjmu, které mají vliv na výši úhrady

 

 1. přeplatky na úhradách za stravu, v době nepřítomnosti klienta (pobyt ve zdravotnickém zařízení, návštěva u rodiny atd.), je poskytovatel povinen vyúčtovat do 10-tého pracovního dne měsíce následujícího

 

 1. poskytovatel, je povinen předložit vyúčtování úhrady podle odst. 1. až 4. za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 10-tého kalendářního dne měsíci následujícím.

 

 1. klient se zavazuje a je povinen platit úhrady za pobyt a stravu zpětně a to do 15-tého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k plnění ze strany poskytovatele, a to v hotovosti v pokladně poskytovatele, event. bezhotovostním převodem na účet poskytovatele č.ú. 809885309/0800  v.s.  (r.č. klienta)

 

 1. Úhrada musí být připsána na účet nejpozději do 15-tého příslušného měsíce.

 

 1. poskytovatel se zavazuje, že do 8 dnů od nástupu do domova nahlásí na příslušný Úřad práce na základě § 18 Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, změnu bankovního spojení pro zasílání příspěvku na péči.

        

IX.

STÍŽNOSTI

K podání stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služeb, na kteréhokoliv zaměstnance DPS, či na organizaci je oprávněn kdokoli, nejen klient, ale v jeho zájmu jakýkoli rodinný příslušník, aniž by tím byl klient ohrožen. S možností podat stížnost je klient seznámen nejpozději při nástupu do DPS. Klientovi je ukázána schránka stížností, které může využívat.

Stížnost je možno podat ústně — zaměstnanci DPS, telefonicky, písemně — poštou, do označené schránky v DPS (je vedle služební místnosti), elektronicky (e-mailová adresa: dps.kvetinka@seznam.cz).

Lhůta pro prošetření stížností je 30 dnů, v komplikovaných a složitých případech může ředitelka DPS tuto lhůtu prodloužit na 60 dnů, o případném prodloužení lhůty bude stěžovatel písemně informován. Zaměstnanci DPS při řešení stížností dodržují soukromí a diskrétnost (Viz. SQSS č. 7).

 

X.

 

                                                    ZÁVĚREČNÁ STANOVENÍ

Ustanovení Domácího řádu v platném vydání jsou závazná pro všechny klienty DPS a souhlas s tímto závazkem je součástí Smlouvy (bod č. IX.).

Domácí řád je k dispozici na každém patře DPS, je uložen u všech vedoucích pracovníků DPS. Při uzavírání smlouvy o poskytnutí služby sociální péče v DPS Květinka s.r.o. je domácí řád trpělivě pročten s klientem. A jeden výtisk je klientovi ponechán. 

  Klíčový pracovníci zařídí, aby si po jakékoliv aktualizaci domácí řád klienti přečetli, nebo jej klientům přečtou a vysvětlí. Zápis pak proveden do počítačového programu Cygnus2. (Metodika při aktualizaci domácího řádu).