Etický kodex

Etické zásady
Při poskytování služeb, dbáme na dodržování lidských práv u skupin i jednotlivců v souladu s Listinou základních práv a svobod a v souladu s dalšími dokumenty a prameny lidských práv.
Respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
Respektujeme právo každého člověka v takovém rozsahu, aby současně nedocházelo k omezení práva u jiného člověka. Usilujeme o vytváření podmínek, ve kterých mohou uživatelé svá práva naplňovat.
Během výkonu pracovní činnosti stavíme svou profesionální odpovědnost nad soukromé zájmy a služby poskytujeme s veškerou odbornou schopností, kterou máme.
Ve vztahu k uživatelům
 • Při kontaktu s uživateli dodržujeme pravidla slušného chování a běžného společenského styku. Jednáme s každým člověkem jako s celostní bytostí. Zajímáme se o postavení uživatele v rámci rodiny, komunity a usilujeme o rozpoznání všech aspektů jeho života.
 • Jednáme tak, abychom chránili důstojnost a lidská práva uživatelů. Jednáme s uživateli vždy s úctou a respektem k jejich soukromí a individualitě.
 • Individuálním přístupem vedeme uživatele v rámci jejich možností k vědomí odpovědnosti sám za sebe.
 • Pomáháme všem uživatelům se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace.
 • Chráníme a respektujeme důvěrnost sdělení uživatelů. Data a informace požadujeme vždy s ohledem na zajištění kvalitní sociální služby, která má být uživatelům poskytnuta a o potřebnosti a použití těchto dat a informací, uživatele informujeme. Žádné data a informace o uživatelích neposkytujeme bez jejich souhlasu. Výjimka nastává v případě, kdy uživatelé nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, nebo v případě, kdy jsou data a informace vyžádány policií, soudem a dalšími příslušnými institucemi.
 • Hledáme možnosti, jak zapojit a podpořit uživatele v procesu řešení jejich nepříznivé sociální situace. Každý uživatel je pro nás vždy rovnocenným partnerem. Dle fyzických a duševních sil uživatele, se snažíme, aby se na řešení své nepříznivé sociální situace spolupodílel.
 • Dbáme o to, aby uživatelé obdrželi veškeré potřebné informace a služby, na které mají nárok, a to nejen od našeho zařízení, ale i od ostatních příslušných zdrojů. Současně uživatele seznamujeme i o povinnostech, které z poskytnutých služeb vyplývají. Uživatelé našich služeb mají právo na to, aby informace, které jsou jim poskytovány, byly úplné, pravdivé, a aby jejich forma odpovídala jejich schopnostem a potřebám porozumění.
 • Jsme si vědomi svých odborných i profesních omezení a všech omezení, která vycházejí z prostředí, v němž sociální služby poskytujeme. Pokud s žadatelem o službu či již s jejím příjemcem nemůžeme nadále kvalitně spolupracovat, předáme mu popř. pověřeným osobám informace o dalších formách péče a podpory.
 • S uživateli jednáme vždy s pochopením, empatií a s úctou. Způsob komunikace přizpůsobujeme potřebám uživatele a v případě potřeby využíváme pomůcek (jako např. audioport, komunikační knihu a další), které nám komunikaci s uživatelem usnadní.
Ve vztahu k organizaci
 • Dodržujeme hodnoty, na nichž je činnost organizace stavěna – poslání, zásady a cíle poskytovaných sociálních služeb.
 • Odpovědně plníme své povinnosti vyplývající ze závazku k zaměstnavateli.
 • Podílíme se na vytváření dobrých pracovních vztahů v organizaci.
 • Podílíme se na tvorbě a praktickém uplatňování metodik, pracovních postupů apod., aby úroveň poskytovaných služeb byla kvalitní.
 • Ve svém vystupování dbáme na zájmy organizace a informace, které podáváme, musí být v souladu s našimi kompetencemi.
 • V souvislosti s výkonem zaměstnání nevyžadujeme ani nepřijímáme soukromé dary, úsluhy a laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit naše rozhodování či způsob poskytování služeb a narušit profesionální přístup ke svěřeným povinnostem.
Ve vztahu ke svým spolupracovníkům
 • Při kontaktu se svými spolupracovníky dodržujeme pravidla slušného chování a běžného společenského styku.
 • Respektujeme znalosti a zkušenosti svých spolupracovníků a ostatních odborných a dobrovolných pracovníků, úzce s nimi spolupracujeme a zvyšujeme tak kvalitu poskytovaných sociálních služeb. Respektujeme rovněž jejich rozdíly v názorech a praktické činnosti a kritické připomínky k nim vyjadřujeme vhodným způsobem na vhodném místě, ve vhodný čas a nikdy ne před uživatelem, žadatelem o službu či návštěvou.
Ve vztahu k naší odbornosti
 • Dbáme o udržení a zvyšování prestiže svého povolání.
 • Celoživotním vzděláváním se snažíme neustále zvyšovat odbornou úroveň své práce a prostřednictvím nových přístupů a metod poskytovat našim uživatelům ty služby, které potřebují v odpovídající kvalitě.
 • Každý z nás je členem týmu, který využívá znalosti a dovednosti svých kolegů, má právo je žádat o podporu a poskytovat podporu druhým.
Ve vztahu ke společnosti
 • Působíme na okolí tak, abychom snižovali možné předsudky veřejnosti vůči našim uživatelům, aktivně pracujeme proti stigmatizaci uživatelů. Spolupracujeme s ostatními organizacemi, institucemi, rodinou. V rámci možností se snažíme uživatelům vytvářet podmínky, které odpovídají běžnému způsobu života ve společnosti.
 
Veškeré další informace, poskyttne zařízení osobně, telefonicky, elektronicky nebo písemně.