Poskytované služby

 

Popis realizace poskytování sociální služby :

     Zařízení v němž se služba poskytuje bylo v roce 2011 zrekonstruováno. Toto zařízení na klienty působí domácím prostředím a náš personál poskytuje každému uživateli služeb individuální péči k prožití důstojného stáří. Kapacita pobytové formy poskytování služeb, je 46 lůžek.
     Klienti nejsou izolováni od společenského prostředí, je s nimi pracováno při aktivizačních činnostech, dle individuálních plánů a psychických a fyzických možností klienta. Péče o klienta spočívá v poskytování ubytování, poskytování stravy včetně pitného režimu, pomoci při zvládání úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Všechny tyto činnosti provádíme ve spolupráci s příbuznými, rodinou klienta a ošetřujícím lékařem.
      Služba je provozována 24 hodin denně po celý rok a je zajištěna personálem dle popisu personálního zajištění. Strava, prádelna, odvoz biologického odpadu, nájem budovy, pedikúra, manikúra jsou zajištěni smluvně.Popis základních činností poskytované služby :

1) poskytování ubytování
2) poskytování stravy
3) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
4) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
5) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
6) sociálně terapeutické činnosti
7) aktivizační činnosti
8) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Informace o poskytovaných službách :

1) Registr poskytovatelů soc. služeb MPSV

2) Registr poskytovatelů KÚKK

3) Osobní jednání kompetentních pracovníků

4) Webové stránky, Facebook

5) Prezentační akce

6) Regionální tisk, rádia, televize

7) Informační leták

8) Pozvánky, plakáty, nástěnky v objektu DPS Květinka 

lní tisk, rádia, televize

Legislativa obecná
Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
Zákon č. 2/1993 Sb., usnesení o vyhlášení listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR
Zákon č. 349/1999 Sb, o veřejném ochránci práv
Zákon č. 129/2000 Sb, o krajích
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 99//1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád


Legislativa speciální
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Vyhláška č. 182/1991 Sb.,MPSV, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních

 

 

Veškeré další informace, poskytne zařízení osobně, telefonicky, elektronicky nebo písemně.