Smlouva o poskytnutí služby .doc (55296)Smlouva o poskytování sociální služby :


     O poskytnutí sociální služby uzavírá osoba smlouvu s naší společností v písemné formě. Smlouva obsahuje označení smluvních stran, druh sociální služby, rozsah poskytování sociální služby, místo a čas poskytování služby, výši úhrady za sociální služby a způsob jejího placení, ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem, výpovědní důvody a lhůty, doba platnosti smlouvy.

Smlouva o poskyt.služeb Květinka s.r.o..doc (52 kB)

Odmítnutí poskytnutí služeb :

Domov pro seniory Květinka s.r.o. může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby  pouze z důvodů  uvedených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 91, odst. 3., pokud:

a) poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
b) poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo
d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.


 

 

Veškeré další informace, poskytne zařízení osobně, telefonicky, elektronicky nebo písemně.