Vnitřní řád

 

I. Rozsah platnosti
     Domácí řád Domova pro seniory Květinka (dále jen Dps) se vztahuje na všechny zaměstnance Dps, uživatele Dps a na ostatní občany, kteří se zdržují s vědomím organizace v jeho prostorách.

II. Ubytování uživatelů  v Dps
     Umístění v Dps se provádí po dohodě, o změně místnosti nebo lůžka rozhoduje vrchní sestra s přihlédnutím k přání uživatele, jeho zdravotnímu stavu a k organizačním a kapacitním možnostem domova.
     Nejde-li o manžele nebo stav druh-družka, jsou ubytováni zvlášť muži a zvlášť ženy. Po kladném vyřízení žádosti obdrží uživatel smlouvu. Pokud je uživatel

 nesvéprávný, vyřizuje žádost o umístění jeho zákonný zástupce nebo opatrovník.

III. Hygiena  uživatelů Dps
     V průběhu pobytu v Dps uživatel pečuje ve vlastním zájmu o čistotu šatstva, prádla a obuvi.
     Koupání  uživatele probíhá zpravidla jednou týdně nebo podle potřeby. Koupání je prováděno za dohledu a za pomoci ošetřovatelského personálu. Běžnou hygienu provádějí  uživatelé Dps denně v koupelnách a na pokojích dle mobility.
     Osobní prádlo  uživatlů se vyměňuje individuálně podle potřeby. Použité prádlo přijímá podle potřeby k praní pracovník Dps, který čisté prádlo vydává zpět  uživatelům podle úseků a označení.
     Ošetřující personál může vhodným způsobem kontrolovat dodržování zásad osobní hygieny uživatelů.

IV. Hygiena prostředí Dps
     V obývacích místnostech, jídelnách a v ostatních prostorách Dps je udržován pořádek a čistota. Pořádek je udržován i ve skříních a jiném nábytku, v nichž nesmějí být ukládány zbytky jídel a odpadky. Odpadky se ukládají do zvláštních nádob a provádí se likvidace.
Kouření v objektu je zakázano.
Všechny místnosti Dps se pravidelně větrají a běžný úklid se provádí denně.
Uživatelé během dne využívají příznivého počasí k pobytu na čerstvém vzduchu v areálu domova nebo mimo něj.

V. Ukládání věcí klientů Dps
     Věci a předměty, které si uživatel do Dps přinesl, zůstávají majetkem uživatele. Věci přidělené k užívání uživateleli zůstávají majetkem Dps. Vlastní oděv a prádlo je označeno znakem obyvatele Dps.
     Věci svojí povahou nebezpečné, zdravotně závadné nebo těžko dezinfikovatelné není možné do Dps přinášet a v Dps ukládat. Cenné předměty, finanční hotovost, vkladní knížky, doklady o nabytí cenných papírů atd. může dát uživatel do úschovy zaměstnanci Dps, který je pověřen vedením depozit. Uživateli se v takovém případě vydává písemné potvrzení o převzetí. Nejsou - li cennosti takto uloženy, Dps za ně nenese odpovědnost. Finanční částky uložené v depozitech nebo na vkladních knížkách si může uživatel vybírat podle vlastní potřeby.  Předměty dané do úschovy jsou uživateli vydávány na jeho žádost nebo při odchodu z Dps.  V případě dědictví jsou tyto cennosti vydávány zákonným dědicům, prostřednictvím notářského řízení.

VI. Doba klidu v Dps
Doba nočního a poledního klidu se stanovuje na základě dohody vedoucí Dps s uživateli.

Polední doba klidu:  13.00 – 14.00 hodin
Noční doba klidu:    22.00 – 07.00 hodin

Výjimky z těchto ustanovení provádí vedoucí Dps po dohodě s uživateli. Odemykání a zamykání Dps zajišťuje personál Dps.

VII. Zdravotní péče o uživatele domova
     V Dps je preventivní i akutní lékařská péče zajišťována praktickým lékařem, u kterého je uživatel registrován. Dále dochází do DSK  psychiatr. Odvoz na ošetření do odborných ordinací je zpravidla zajišťováno sanitním vozem, eventuelně služebním vozem DSK za úhradu 1 km = 10 Kč.
Léky uživatelům vydává zdravotnický personál, který dohlíží na řádné užívání léků a dodržování pokynů lékaře.
Je-li uživatel vzhledem ke svému zdravotnímu stavu přemístěn do zdravotnického lůžkového zařízení, je mu zachováno v Dps lůžko až do jeho návratu.

VIII. Stravování v Dps
Strava se podává uživatelům celodenně a to takto:

racionální, žlučníková a diabetická - snídaně, oběd, večeře a dvě vedlejší jídla

     Strava diabetická, žlučníková se poskytuje na základě doporučení lékaře, v případě zhoršení zdravotního stavu se jako doplněk stravy podává Nutridrink eventuelně Nutricomp.

Strava se připravuje podle jídelního lístku.

Strava se podává takto:
Snídaně:          od 8.00 do 8.30 hodin
Oběd:              od 11.30 do 12.30 hodin
Večeře:           od 17.30 do 18.00 hodin

Strava se podává v jídelně, pokud je uživatel ležící nebo jeho zdravotní stav neumožňuje, aby se stravoval ve společné jídelně, je jídlo podáváno na pokoji.


IX. Vycházky uživatelů Dps
     Každý uživatel  před opuštěním Dps ohlásí odchod a při návratu ohlási příchod. K pobytu mimo Dps při uzavírací hodině je vhodné, aby si uživatel domluvil přibližnou dobu návratu se zdravotní sestrou, která má službu (otevření budovy).
     Uživatelé Dps, kteří podle nálezu lékaře pro svůj věk nebo pro tělesnou a duševní vadu potřebují na vycházky průvodce, mohou vycházet mimo areál Dps jen s doprovodem, který jim bude dle domluvy poskytnut na základě předchozího plánování, ve kterém se sleduje jeho zdravotní stav a schopnosti, z důvodu poskytnutí kvalitního, dostatečného doprovodu.

X. Pobyt uživatele mimo Dps a způsob úhrady v jeho průběhu
     V případě, že se uživatel bude zdržovat mimo domov a nebude mu z tohoto důvodu poskytována sjednaná sociální služba, a  je nutné tento pobyt bude ohlásit nejméně den předem.
     Odchod do zdravotnického zařízení a pobyt v něm je při vyúčtování posuzován jako pobyt předem ohlášený.
     Způsob ohlášení pobytu uživatele mimo domov je uveden v tomto Domácím řádu, čl. IX. 
Kalendářním dnem pobytu mimo domov se rozumí den, kdy se uživatel celodenně nezdržuje v domově.
                         
XI. Návštěvy uživatelů Dps
Návštěvy uživatelů Dps jsou povoleny denně do 20.00 hod a řídí se návštěvním řádem, který je vyvěšen na vyhrazeném místě - nástěnka vedle sesterny. Návštěvami nesmí být rušen klid a pořádek v Dps. Návštěvy nahlásí svůj příchod  na sesterně. 

Návštěvy se mohou pohybovat v prostorách k tomu určených tj. společenská místnost, vlastní pokoj uživatele, chodba a venkovní prostory.

Nosit alkoholické nápoje, psychotropní látky a jiné léky, které nejsou předepsané  lékařem, je do Dps  zakázáno.

XII. Kulturní a společenský život uživatelů Dps
     DSK poskytuje uživatelům vedle zaopatření též příležitost ke kulturnímu a společenskému vyžití. Ve spolupráci s uživateli jsou organizovány kulturní pořady, společný rozhlasový poslech, sledování televize, možnost promítání filmů, předčítání knih a časopisů apod.
     Rozhlasový nebo televizní přijímač může uživatel používat, pokud tím neruší spolubydlící a klid v Dps. Poplatky za používání vlastního rozhlasu a televize platí uživatel ze svých prostředků.
Ke zvýšení kulturních a společenských aktivit uživatelů Dps může přispívat i zájmová činnost uživatelů, pro kterou vytváří Dps předpoklady.

XIII. Pracovní činnost uživatelů Dps
     Uživatelé Dps, se podle svých zájmů a zdravotních možností mohou zúčastňovat drobných prací ve prospěch Dps nebo jiných prací, které Dps organizuje.
     Práce vyplývající z péče o sebe sama nebo pomoc při denních úkolech jinému uživateli je konána bezúplatně (pomoc při udržování pořádku na pokoji, úprava lůžka, pomoc při oblékání, dozor při vycházce apod.).

XIV. Výplata finančních prostředků uživatelů
     Každému uživateli musí vždy zůstat 15 % z jeho příjmu pro jeho osobní potřeby. Z částky po odečtení 15%, hradí uživatel náklady na ubytování a stravu. maximální výše úhrady za ubytování a stravu stanoví prováděcí předpis. Vyúčtování důchodu uživatele za ubytování a stravování je prováděno vždy ke konci měsíce.

XV. Stížnosti uživatelů DSK
Případné stížnosti a návrhy jsou řešeny podle pravidel pro podávání a vyřizování stížností, které mají uživatelé Dps k dispozici.

S připomínkami, podněty a stížnostmi, které se týkají poskytovaných služeb, se může uživatel obrátit na příslušné pracovníky Domova (ředitelka vrchní sestra, hospodářka nebo sociální pracovnice). Všichni pracovníci Domova, jsou seznámeni s pravidly o postupu přijímaní a vyřizování stížností. Stížnost je možno podat písemně i ústně (ústní stížnost zapíše pracovník do formuláře pro vyřizování stížností). Možné je podat stížnost do schránky, která je umístěna vedle sesterny.

XVI. Odpovědnost užitelů za škodu a za svěřené předměty
     Uživatelé Dps odpovídá za škodu, kterou způsobil na majetku Dps nebo na majetku jiných osob. Jde-li o věci nebo předměty, které mu byly dány Dps k užívání, odpovídá za ně a za šetrné zacházení s nimi. Ztrátu nebo poškození těchto věcí je uživatel neprodleně oznámit personálu Dps.

XVII. Pořádková opatření
     Jestliže vedoucí Dps nemůže dosáhnout domluvou a přesvědčováním toho, aby se uživatel Dps
 řídil zásadami občanského soužití a dodržoval ustanovení domácího řádu, má právo ukončit smlouvu dle podmínek obsažených ve Smlouvě o poskytování sociální služby a dále dle Občanského zákoníku.

     Jestliže uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z Vnitřních pravidel domova, např. ničení zařízení, nadměrné požívání alkoholických nápojů, verbální a fyzické napadání personálu domova, má ředitel Dps právo ukončit smlouvu dle podmínek obsažených ve Smlouvě o poskytování sociální služby a dále dle Občanského zákoníku.

    V případě, že si uživatel, jehož pobyt v zařízení byl ukončen z důvodu hrubého porušení povinností vyplývajících  z Vnitřních pravidel domova, podá  novou  žádost o umístění, má zařízení právo ho opětovně přijmout až po uplynutí lhůty šesti měsíců.

Zpracováno v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb v platném znění vyhlášky č. 505/2006Sb a vyhlášky č. 340/2007Sb v platném zněníů.