Důležité dokumenty O poskytnutí sociální služby uzavírá osoba smlouvu s naší společností v písemné formě. Smlouva obsahuje označení smluvních stran, druh sociální služby, rozsah poskytování sociální služby, místo a čas poskytování služby, výši úhrady za sociální služby a způsob jejího placení, ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem, výpovědní důvody a lhůty, doba platnosti smlouvy.

Smlouva o poskyt.služeb Květinka s.r.o..doc (52 kB)

​Odmítnutí poskytnutí služeb :

Domov pro seniory Květinka s.r.o. může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby pouze z důvodů uvedených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 91, odst. 3., pokud:

a) poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
b) poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo
d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Veškeré další informace, poskytne zařízení osobně, telefonicky, elektronicky nebo písemně.



                                                                   Žádost o poskytování sociálních služeb

                                                                                Soc. situace a zvyklosti 

Lékařská zpráva při přijetí nového klienta do Dps Květinka (1).doc (tato zpráva by neměla být starší 3 měsíců)

Veškérá práva vyhrazena Květinka s.r.o.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!