Služby

Popis realizace poskytování sociální služby :

Zařízení v němž se služba poskytuje bylo v roce 2011 zrekonstruováno. Toto zařízení na klienty působí domácím prostředím a náš personál poskytuje každému uživateli služeb individuální péči k prožití důstojného stáří. Kapacita pobytové formy poskytování služeb, je 46 lůžek.Nově instalace signalizačního systému ke každému lůžku.
Klienti nejsou izolováni od společenského prostředí, je s nimi pracováno při aktivizačních činnostech, dle individuálních plánů a psychických a fyzických možností klienta. Péče o klienta spočívá v poskytování ubytování, poskytování stravy včetně pitného režimu, pomoci při zvládání úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Všechny tyto činnosti provádíme ve spolupráci s příbuznými, rodinou klienta a ošetřujícím lékařem.
Služba je provozována 24 hodin denně po celý rok a je zajištěna personálem dle popisu personálního zajištění. Strava, prádelna, odvoz biologického odpadu, nájem budovy, pedikúra, manikúra jsou zajištěni smluvně.​Popis základních činností poskytované služby :​​

1) poskytování ubytování
2) poskytování stravy
3) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
4) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
5) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
6) sociálně terapeutické činnosti
7) aktivizační činnosti
8) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

​Informace o poskytovaných službách :​

1) Registr poskytovatelů soc. služeb MPSV

2) Registr poskytovatelů KÚKK

3) Osobní jednání kompetentních pracovníků

4) Webové stránky, Facebook

5) Prezentační akce

6) Regionální tisk, rádia, televize

7) Informační leták

8) Pozvánky, plakáty, nástěnky v objektu DPS Květinka

lní tisk, rádia, televize​

Legislativa obecná
Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
Zákon č. 2/1993 Sb., usnesení o vyhlášení listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR
Zákon č. 349/1999 Sb, o veřejném ochránci práv
Zákon č. 129/2000 Sb, o krajích
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 99//1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

​​
Legislativa speciální
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Vyhláška č. 182/1991 Sb.,MPSV, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních​

Veškeré další informace, poskytne zařízení osobně, telefonicky, elektronicky nebo písemně.


Více zde: https://www.kvetinka-dps.cz/poskytovane-sluzby/

Cílová skupina klientů:

osoby s kombinovaným postižením - které mají sníéženou soběstačnost z důvodu kobinovaného postižení a jejich fyzický a psychický stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

osoby se zdravotní postižením - které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejich zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby

senioři - kteří nají sníženou soběstačnost z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Věková kategorie klientů:

dospělí - od 60 let

mladší senioři - 64 - 80 let

starší senioři - nad 80 let

Ceník za ubytování a stravu Cena za stravu a pobyt

Domov pro seniory Květinka s.r.o. se při všech svých činnostech řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních služách, prováděcí vyhláškou č. 505/2006 §15 odst. 2., ve znění vyhlášky č. 440/2022 Sb. Cena za pobytu a stravu je stanovena:
Strava .... 235,- Kč/den
Pobyt ..... 280,- Kč/den


Příspěvek na péči dle zákona č. 108/2006 a vyhláškou č. 505/2006 Sb. se nezahrnuje do platby za stravu a pobyt.

Veškeré další informace, poskytne zařízení osobně, telefonicky, elektronicky nebo písemně.


Více zde: https://www.kvetinka-dps.cz/cenik/

Podpora a péče Zásady Domova pro seniory Květinka s.r.o

 • Zachování lidské důstojnosti klienta
 • Dodržování základních lidských a občanských práv a svobod u klientů
 • Poskytování individuální péče
 • Respektování osobnosti klienta, jeho přání a potřeb
 • Odbornost pracovníků
 • Celostní přístup ke klientovi (bio - psycho - sociální - spirituální)
 • Podpora soběstačnosti
 • Týmová práce
Veškeré další informace, poskytne zařízení osobně, telefonicky, elektronicky nebo písemně.
Více zde: https://www.kvetinka-dps.cz/zasady-poskytovani-sluzby/

Popis realizace poskytování sociální služby :

Zařízení v němž se služba poskytuje bylo v roce 2011 zrekonstruováno. Toto zařízení na klienty působí domácím prostředím a náš personál poskytuje každému uživateli služeb individuální péči k prožití důstojného stáří. Kapacita pobytové formy poskytování služeb, je 46 lůžek.
Klienti nejsou izolováni od společenského prostředí, je s nimi pracováno při aktivizačních činnostech, dle individuálních plánů a psychických a fyzických možností klienta. Péče o klienta spočívá v poskytování ubytování, poskytování stravy včetně pitného režimu, pomoci při zvládání úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Všechny tyto činnosti provádíme ve spolupráci s příbuznými, rodinou klienta a ošetřujícím lékařem.
Služba je provozována 24 hodin denně po celý rok a je zajištěna personálem dle popisu personálního zajištění. Strava, prádelna, odvoz biologického odpadu, nájem budovy, pedikúra, manikúra jsou zajištěni smluvně.​Popis základních činností poskytované služby :​​

1) poskytování ubytování
2) poskytování stravy
3) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
4) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
5) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
6) sociálně terapeutické činnosti
7) aktivizační činnosti
8) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

​Informace o poskytovaných službách :​

1) Registr poskytovatelů soc. služeb MPSV

2) Registr poskytovatelů KÚKK

3) Osobní jednání kompetentních pracovníků

4) Webové stránky, Facebook

5) Prezentační akce

6) Regionální tisk, rádia, televize

7) Informační leták

8) Pozvánky, plakáty, nástěnky v objektu DPS Květinka

lní tisk, rádia, televize​

Legislativa obecná
Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
Zákon č. 2/1993 Sb., usnesení o vyhlášení listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR
Zákon č. 349/1999 Sb, o veřejném ochránci práv
Zákon č. 129/2000 Sb, o krajích
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 99//1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

​​
Legislativa speciální
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Vyhláška č. 182/1991 Sb.,MPSV, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních​

Veškeré další informace, poskytne zařízení osobně, telefonicky, elektronicky nebo písemně.

M


Více zde: https://www.kvetinka-dps.cz/poskytovane-sluzby/

Etické zásady

Při poskytování služeb, dbáme na dodržování lidských práv u skupin i jednotlivců v souladu s Listinou základních práv a svobod a v souladu s dalšími dokumenty a prameny lidských práv.

Respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

Respektujeme právo každého člověka v takovém rozsahu, aby současně nedocházelo k omezení práva u jiného člověka. Usilujeme o vytváření podmínek, ve kterých mohou uživatelé svá práva naplňovat.

Během výkonu pracovní činnosti stavíme svou profesionální odpovědnost nad soukromé zájmy a služby poskytujeme s veškerou odbornou schopností, kterou máme.

Ve vztahu k uživatelům

 • Při kontaktu s uživateli dodržujeme pravidla slušného chování a běžného společenského styku. Jednáme s každým člověkem jako s celostní bytostí. Zajímáme se o postavení uživatele v rámci rodiny, komunity a usilujeme o rozpoznání všech aspektů jeho života.

 • Jednáme tak, abychom chránili důstojnost a lidská práva uživatelů. Jednáme s uživateli vždy s úctou a respektem k jejich soukromí a individualitě.

 • Individuálním přístupem vedeme uživatele v rámci jejich možností k vědomí odpovědnosti sám za sebe.

 • Pomáháme všem uživatelům se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace.

 • Chráníme a respektujeme důvěrnost sdělení uživatelů. Data a informace požadujeme vždy s ohledem na zajištění kvalitní sociální služby, která má být uživatelům poskytnuta a o potřebnosti a použití těchto dat a informací, uživatele informujeme. Žádné data a informace o uživatelích neposkytujeme bez jejich souhlasu. Výjimka nastává v případě, kdy uživatelé nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, nebo v případě, kdy jsou data a informace vyžádány policií, soudem a dalšími příslušnými institucemi.

 • Hledáme možnosti, jak zapojit a podpořit uživatele v procesu řešení jejich nepříznivé sociální situace. Každý uživatel je pro nás vždy rovnocenným partnerem. Dle fyzických a duševních sil uživatele, se snažíme, aby se na řešení své nepříznivé sociální situace spolupodílel.

 • Dbáme o to, aby uživatelé obdrželi veškeré potřebné informace a služby, na které mají nárok, a to nejen od našeho zařízení, ale i od ostatních příslušných zdrojů. Současně uživatele seznamujeme i o povinnostech, které z poskytnutých služeb vyplývají. Uživatelé našich služeb mají právo na to, aby informace, které jsou jim poskytovány, byly úplné, pravdivé, a aby jejich forma odpovídala jejich schopnostem a potřebám porozumění.

 • Jsme si vědomi svých odborných i profesních omezení a všech omezení, která vycházejí z prostředí, v němž sociální služby poskytujeme. Pokud s žadatelem o službu či již s jejím příjemcem nemůžeme nadále kvalitně spolupracovat, předáme mu popř. pověřeným osobám informace o dalších formách péče a podpory.

 • S uživateli jednáme vždy s pochopením, empatií a s úctou. Způsob komunikace přizpůsobujeme potřebám uživatele a v případě potřeby využíváme pomůcek (jako např. audioport, komunikační knihu a další), které nám komunikaci s uživatelem usnadní.

Ve vztahu k organizaci

 • Dodržujeme hodnoty, na nichž je činnost organizace stavěna – poslání, zásady a cíle poskytovaných sociálních služeb.

 • Odpovědně plníme své povinnosti vyplývající ze závazku k zaměstnavateli.

 • Podílíme se na vytváření dobrých pracovních vztahů v organizaci.

 • Podílíme se na tvorbě a praktickém uplatňování metodik, pracovních postupů apod., aby úroveň poskytovaných služeb byla kvalitní.

 • Ve svém vystupování dbáme na zájmy organizace a informace, které podáváme, musí být v souladu s našimi kompetencemi.

 • V souvislosti s výkonem zaměstnání nevyžadujeme ani nepřijímáme soukromé dary, úsluhy a laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit naše rozhodování či způsob poskytování služeb a narušit profesionální přístup ke svěřeným povinnostem.

Ve vztahu ke svým spolupracovníkům

 • Při kontaktu se svými spolupracovníky dodržujeme pravidla slušného chování a běžného společenského styku.

 • Respektujeme znalosti a zkušenosti svých spolupracovníků a ostatních odborných a dobrovolných pracovníků, úzce s nimi spolupracujeme a zvyšujeme tak kvalitu poskytovaných sociálních služeb. Respektujeme rovněž jejich rozdíly v názorech a praktické činnosti a kritické připomínky k nim vyjadřujeme vhodným způsobem na vhodném místě, ve vhodný čas a nikdy ne před uživatelem, žadatelem o službu či návštěvou.

Ve vztahu k naší odbornosti

 • Dbáme o udržení a zvyšování prestiže svého povolání.

 • Celoživotním vzděláváním se snažíme neustále zvyšovat odbornou úroveň své práce a prostřednictvím nových přístupů a metod poskytovat našim uživatelům ty služby, které potřebují v odpovídající kvalitě.

 • Každý z nás je členem týmu, který využívá znalosti a dovednosti svých kolegů, má právo je žádat o podporu a poskytovat podporu druhým.

Ve vztahu ke společnosti

 • Působíme na okolí tak, abychom snižovali možné předsudky veřejnosti vůči našim uživatelům, aktivně pracujeme proti stigmatizaci uživatelů. Spolupracujeme s ostatními organizacemi, institucemi, rodinou. V rámci možností se snažíme uživatelům vytvářet podmínky, které odpovídají běžnému způsobu života ve společnosti.

Veškeré další informace, poskyttne zařízení osobně, telefonicky, elektronicky nebo písemně.
Více zde: https://www.kvetinka-dps.cz/eticky-kodex/

Domácí řád

I.

ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTŮ

Práva:

- uzavřít s DPS Smlouvu v rozsahu vlastních potřeb a možností DPS, navrhnout změnu Smlouvy, resp. rozsahu využívání uvedených služeb kdykoliv v průběhu pobytu;

- podílet se na plánování poskytovaných služeb své osoby, uplatňovat připomínky k takto poskytované službě;

- prostřednictvím svého klíčového pracovníka, či pracovníka v přímé péči, si individuálně zvolit svůj denní režim, frekvenci hygienických úkonů, odběr stravy, trávení volného času, atd.;

- podat stížnost na kvalitu poskytovaných služeb;

- každý nový klient má právo na adaptační proces;

- má právo na svého všeobecného praktického lékaře;

- zažádat si o změnu pokoje

Povinnosti:

- dodržovat ustanovení Domácího řádu (dále jen DŘ);

- pokud klient vědomě nebo pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek (v DPS je zákaz konzumace alkoholu a jiných návykových látek způsobí škodu na majetku DPS nebo osob, je povinen uhradit částku, která způsobené škodě odpovídá;

- respektovat soukromí a lidskou důstojnost ostatních obyvatel DPS;

- zachovávat lidský respekt a důstojnost vůči zaměstnancům DPS;

- dodržovat základy bezpečnosti,

- nahlašovat pobyt mimo DPS.

II.

UBYTOVÁNÍ A DOBA NOČNÍHO KLIDU

DPS disponuje pouze dvoulůžkovými pokoji s umyvadlem. Pokoje jsou vybaveny nábytkem a lůžkovinami.

Ubytování zahrnuje také dodávku tepla, teplou a studenou vodu, odvoz odpadu a kontaminovaného materiálu, možnost odběru elektrického proudu, zajištění úklidu, praní a žehlení. Při využívání služeb prádelny DPS musí být prádlo klienta řádně označeno (číslo klienta)z důvodu snadnější manipulace. Klientovi může na vlastní žádost prát prádlo i rodina.

DPS je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné a důstojné ubytování a užívání. Klient je povinen řádně užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a k užívání, nesmí zde bez souhlasu DPS provádět žádné změny a stavební úpravy.

Doba nočního klidu je stanovená od 22,00 hod. do 06,00 hod. V případě, že svou činností neruší ostatní spolubydlící, mohou klienti i v době nočního klidu poslouchat rozhlas nebo televizi. Pokud klient špatně slyší, je nutné pro poslech rádia či televize používat sluchátka.

III.

STRAVOVÁNÍ

DPS zajišťuje klientům celodenní stravování formou snídaně, oběda a večeře.

Strava je svým složením, množstvím a úpravou přizpůsobena věku a zdravotnímu stavu klientů dle předem zveřejněného jídelního lístku DPS , který je vyvěšen na nástěnkách v obou patrech DPS.

Schvalování jídelního lístku je v kompetenci ředitelky DPS.

Jídla se klientům podávají v jídelně, klient si může vybrat, kde chce v jídelně sedět. Pokud nechce, na jídelnu nemusí, může se stravovat na pokoji. Na pitný režim u klientů, dohlíží personál přímé péče. Denně je klientům k dispozici na požádání několik nápojů. K ukládání potravin mohou klienti využívat společných ledniček. Vlastní potraviny je nutno si řádně označit a hlídat dobu spotřeby. (Viz. Metodika pro stravování klientů).

Doba podávání jídel se může na základě žádosti klienta změnit dle jeho individuální potřeby.

Jídelna


Snídaně

8:00 — 8:30


Oběd

11:30 —12:30


Večeře

17:30 — 18:30


IV.

ROZSAH POSKYTOVANÉ PÉČE

V rámci komplexnosti poskytované služby a pocitu bezpečí poskytuje DPS klientům přímou obslužnou péči a ošetřovatelskou péči, odpovídající potřebné míře pomoci při zvládání základních úkonů péče o vlastní osobu a jejich zdravotnímu stavu. Přímá péče je poskytována nepřetržitě 24 hodin. V zájmu klienta, je dodržovat pokyny personálu přímé péče.

Klienti i nadále využívají péče svého praktického lékaře, u kterého byli registrovaní před přijetím do DPS.V případě doplatku na předepsané léky a zdravotnické pomůcky, se tento doplatek hradí prostřednictvím klientova depozitního účtu.

Základní zdravotní péče je zajištěna zdravotními sestrami a v případě potřeby, zajišťují přivolání rychlé záchranné služby.

Vlastní úraz nebo úraz jiné osoby, ohlásí klient ihned zdravotní sestře konající službu nebo jinému zaměstnanci DPS.

U klienta s podezřením na onemocnění infekční chorobou, bude postupováno dle rozhodnutí hygienické služby.

V případě hospitalizace klienta v nemocnici:

1. DPS prostřednictvím personálu informuje rodinu klienta,

2. na žádost rodiny, je umožněn vstup rodině do pokoje klienta k vyzvednutí nezbytných věcí osobní potřeby, kdy pracovník přímé péče provede zápis do Knihy hlášení s podpisem rodiny a s uvedením seznamu věcí, které rodina klientovi odveze;

3. v případě, že klient nemá rodinu, tuto službu zajistí pověřená osoba na základě požadavku klienta, kdy pracovník přímé péče provede zápis do Knihy hlášení s podpisem pověřené osoby a s uvedením seznamu věcí, které jsou klientovi odvezeny.

V.
DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD HYGIENY, ESTETIKY A BEZPEČNOSTI

Ve všech vnitřních prostorách DPS platí podle zásad pracovní bezpečnosti zákaz kouření.

Při požáru nebo jiné vážné havarijní situaci v DPS, se klient řídí pokyny zaměstnanců v souladu s vnitřními předpisy BOZP a PO, které jsou vyvěšeny na chodbách v DPS na viditelných místech.

S ohledem na soužití většího počtu klientů v DPS, a tedy i snadné rozšíření infekce, je třeba dbát na dodržování zásad osobní hygieny i prostředí. Z tohoto důvodu je nutno dodržovat následující pokyny:

1. Na pokojích klientů nelze volně skladovat nebezpečné chemikálie, rychle se kazící potraviny, věci hygienicky závadné, zejména znečištěné deky a polštáře. Z těchto důvodů je nutné, aby klienti umožňovali vstup pracovníků přímé péče do svých pokojů a respektovali jejich doporučení.

2. Osobní hygienu si v rámci možností zajišťuje klient sám pod dohledem pracovníků v přímé péči. V případě, že to jeho zdravotní stav nedovoluje, zajišťuje jeho osobní hygienu personál přímé péče. Koupání klientů probíhá 2-3x týdně, dle časového rozvrhu a dle individuální potřeby. Personál dbá na zajištění soukromí při hygieně (nekoupe klienta v přítomnosti dalších osob, koupe za zavřenými dveřmi, nenechá klienta dlouho bez oděvu, dbá na intimitu klienta).

3. Klient, který sám používá inkontinentní pomůcky, dbá o jejich pravidelnou výměnu. V případě, že si klient z hlediska svého zdravotního stavu nemůže sám inkontinentní pomůcky vyměnit, je toto v kompetenci pracovníků přímé péče.

4. Na pokojích je udržován pořádek dle možností s přihlédnutím k zdravotnímu stavu klienta. Pokoj je pravidelně denně uklízen zaměstnancem DPS. Každodenní úklid povrchů zabezpečuje personál přímé péče dle týdenního harmonogramu. Do zásuvek, nočních stolků a skříní klientů nesmí personál nahlížet bez jejich souhlasu a přítomnosti.

VI.

ÚSCHOVA CENNÝCH VĚCÍ A FINANČNÍ HOTOVOSTI

Klienti mají možnost předat do úschovy DPS cenné věci, vkladní knížky a peněžní hotovost. Cenné věci a vkladní knížky, převezme od klienta do úschovy hospodářka DPS během své pracovní doby. Řádně označené, je uloží do trezoru věcných depozit ve své kanceláři a vystaví klientovi potvrzení o převzetí.

Peněžní hotovost, hospodářka DPS uloží na depozitní účet klienta a vystaví klientovi potvrzení. Depozitní účet klienta, je vždy bezplatně veden na jméno klienta a manipulovat s ním může pouze klient sám nebo jím pověřená osoba na základě ověřené plné moci. Totéž platí také o podávání informací o stavu depozitního účtu, včetně výpisu.

Finanční částky, uložené na svém depozitním účtu, si může klient vybírat sám podle vlastní potřeby.

Za cenné věci, vkladní knížky a peněžní hotovost, které klient nepředá do úschovy DPS, není DPS odpovědný. Domov pro seniory Květinka s.r.o. také nenese odpovědnost za osobní věci klienta. Osobní věci se mohou časem obnosit a mohou se poničit. Praní prádla zajišťuje externí prádelna, tudíž za ně neneseme odpovědnost.

Klienti mají možnost nechávat si své osobní věci vyprat mimo naše zařízení.

Zaměstnanci DPS, kromě hospodářky, mají zakázáno jakkoliv manipulovat s finančními prostředky a cennostmi klienta. Výjimkou může být náhlý odvoz klienta do nemocnice. (Metodika pro nakládání s finančními prostředky a cennostmi klienta po náhlém odvozu do nemocnice).

VII.

POBYT MIMO DPS

DPS je zařízením, které neomezuje volný pohyb klientů, jak v jeho areálu, tak i mimo něj, dle vlastního uvážení klienta.

Pokud klient opouští DPS, je nutné z provozních důvodů a zajištění bezpečnosti klienta, odchod oznámit na služební místnosti DPS. Pokud se klient vrací do DPS po 22,00 hod., kdy je DPS z bezpečnostních důvodů uzamčen, zazvoní na službu konajícího pracovníka, který jej vpustí dovnitř. Klient dbá na dobré jméno DPS i mimo jeho prostory.

Pokud je klient jeden či více dnů mimo DPS a má odhlášenou stravu, strava se mu neúčtuje.

Klient má možnost odhlásit celodenní stravování u hospodářky nejpozději 2 dny předem.

VII.

VÝŠE ÚHRAD A ZPŮSOB JEJICH PLACENÍ

 1. klient je povinen zaplatit za pobytové služby částku dle platného stanovení úhrad za pobytové služby, dle Vyhlášky 505/2006 §15 odst. 2., ve znění vyhlášky č.34/2022 Sb..
 1. úhrada za pobyt v domově pro seniory zahrnuje náklady:

za celodenní stravu ve výši 235,- Kč/den

za ubytování a provozní náklady ve výši 280,- Kč/den

 1. přeplatky na úhradách za stravu, v době nepřítomnosti klienta (pobyt ve zdravotnickém zařízení, návštěva u rodiny atd.), je poskytovatel povinen vyúčtovat do 10-tého pracovního dne měsíce následujícího
 1. poskytovatel, je povinen předložit vyúčtování úhrady za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 10-tého kalendářního dne měsíci následujícím.
 1. klient se zavazuje a je povinen platit úhrady za pobyt a stravu zpětně, a to do 15-tého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k plnění ze strany poskytovatele, a to v hotovosti v pokladně poskytovatele, event. bezhotovostním převodem na účet poskytovatele č.ú. 809885309/0800 
 1. Úhrada musí být připsána na účet nejpozději do 15-tého příslušného měsíce.
 1. poskytovatel se zavazuje, že do 8 dnů od nástupu do domova nahlásí na příslušný Úřad práce na základě § 18 Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách změnu bankovního spojení pro zasílání příspěvku na péči.

Výše úhrady a způsob platby, pokud má klient sníženou úhradu

 1. za pobytové služby poskytované v domově pro seniory Květinka s.r.o., hradí klient úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu, dle Vyhlášky

č. 505/2006 Sb. §15, odst.2 a Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 73, odst. 3.

 1. na úhradu ubytování a stravy……………………………,- Kč měsíčně (důchod – 15%)

na zabezpečení dalších finančních potřeb klienta vč. kapesného ……………….,- Kč

 1. klient má povinnost neprodleně oznamovat poskytovateli soc. služby změny v příjmu, které mají vliv na výši úhrady
 1. přeplatky na úhradách za stravu, v době nepřítomnosti klienta (pobyt ve zdravotnickém zařízení, návštěva u rodiny atd.), je poskytovatel povinen vyúčtovat do 10-tého pracovního dne měsíce následujícího
 1. poskytovatel, je povinen předložit vyúčtování úhrady podle odst. 1. až 4. za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 10-tého kalendářního dne měsíci následujícím.
 1. klient se zavazuje a je povinen platit úhrady za pobyt a stravu zpětně a to do 15-tého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k plnění ze strany poskytovatele, a to v hotovosti v pokladně poskytovatele, event. bezhotovostním převodem na účet poskytovatele č.ú. 809885309/0800 v.s. (r.č. klienta)
 1. Úhrada musí být připsána na účet nejpozději do 15-tého příslušného měsíce.
 1. poskytovatel se zavazuje, že do 8 dnů od nástupu do domova nahlásí na příslušný Úřad práce na základě § 18 Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, změnu bankovního spojení pro zasílání příspěvku na péči.

IX.

STÍŽNOSTI

K podání stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služeb, na kteréhokoliv zaměstnance DPS, či na organizaci je oprávněn kdokoli, nejen klient, ale v jeho zájmu jakýkoli rodinný příslušník, aniž by tím byl klient ohrožen. S možností podat stížnost je klient seznámen nejpozději při nástupu do DPS. Klientovi je ukázána schránka stížností, které může využívat.

Stížnost je možno podat ústně — zaměstnanci DPS, telefonicky, písemně — poštou, do označené schránky v DPS (je vedle služební místnosti), elektronicky (e-mailová adresa: dps.kvetinka@seznam.cz).

Lhůta pro prošetření stížností je 30 dnů, v komplikovaných a složitých případech může ředitelka DPS tuto lhůtu prodloužit na 60 dnů, o případném prodloužení lhůty bude stěžovatel písemně informován. Zaměstnanci DPS při řešení stížností dodržují soukromí a diskrétnost (Viz. SQSS č. 7).

X.

ZÁVĚREČNÁ STANOVENÍ

Ustanovení Domácího řádu v platném vydání jsou závazná pro všechny klienty DPS a souhlas s tímto závazkem je součástí Smlouvy (bod č. IX.).

Domácí řád je k dispozici na každém patře DPS, je uložen u všech vedoucích pracovníků DPS. Při uzavírání smlouvy o poskytnutí služby sociální péče v DPS Květinka s.r.o. je domácí řád trpělivě pročten s klientem. A jeden výtisk je klientovi ponechán.

Klíčový pracovníci zařídí, aby si po jakékoliv aktualizaci domácí řád klienti přečetli, nebo jej klientům přečtou a vysvětlí. Zápis pak proveden do počítačového programu Cygnus2. (Metodika při aktualizaci domácího řádu).

Veškérá práva vyhrazena Květinka s.r.o.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!